دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

۹ مطلب با موضوع «دانلود مقالات برق» ثبت شده است

A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

 

در این مقاله برای بهینه سازی از ترکیب دو الگوریتم ژنتیک و PSO استفاده شده و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از PSO و ژنتیک مقایسه شده است.


فایل شبیه سازی شامل جایابی و تعیین ظرفبت بهینه منابع DG با استفاده از الگوریتم ژنتیک روی شبکه 33 باسه IEEE می باشد.که 3 منبع DG توسط الگوریتم ژنتیک جایابی و تعیین ظرفیت می شود.

برای بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک خود متلب استفاده شده و الگوریتم ژنتیک کد نویسی نشده است.

  • نسترن شریفی

Optimal Distributed Generation and Capacitor placement in Power Distribution Networks for Power Loss Minimization


سال انتشار : 2014

نوع مقاله : IEEE CONFERENCE PUBLICATION

تعداد صفحات : 6
  • نسترن شریفی

Grid Active Power Filters using Cascaded Multilevel Inverters with Direct Asymmetric Switching Angle Control for Grid Support Functions


سال انتشار : 2013

نوع مقاله : IEEE CONFERENCE PUBLICATION

تعداد صفحات : 6


  • نسترن شریفی

Shunt Active Filter based on three–level (NPC) Inverter using Current and DC Voltage Artificial Neural Network Controllers


سال انتشار : 2008

نوع مقاله : IEEE CONFERENCE PUBLICATION

تعداد صفحات : 6

  • نسترن شریفی

Reactive Power Optimization in Area Power Grid Based on Improved Tabu Search Algorithm


سال انتشار : 2008

نوع مقاله : IEEE CONFERENCE PUBLICATION

تعداد صفحات : 5

  • نسترن شریفی

Reactive Power Coordinated Control at the Gateway between Provincial and Regional Power Grids


سال انتشار : 2013

نوع مقاله : IEEE CONFERENCE PUBLICATION

تعداد صفحات : 6

  • نسترن شریفی

Reactive Power Control in Doubly-Fed Induction 


سال انتشار : 2008

نوع مقاله : IEEE CONFERENCE PUBLICATION

تعداد صفحات : 6

  • نسترن شریفی

Reactive Power Considerations in Reliability Analysis of Photovoltaic Systems


تاریخ انتشار : 2012

نوع مقاله : IEEE CONFERENCE PUBLICATIONS

تعداد صفحات : 6

  • نسترن شریفی

An improved Reactive Power Control Strategy for Inverters in Microgrids

این مقاله از مقالات IEEE در مورد کنترل توان راکتیو در میکروگرید ها می باشد.


سال انتشار : 2012

نوع مقاله : IEEE CONFERENCE PUBLICATIONS

تعداد صفحات : 6


  • نسترن شریفی