دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

۳۴ مطلب با موضوع «دانلود مقاله انگلیسی» ثبت شده است

A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

 

در این مقاله برای بهینه سازی از ترکیب دو الگوریتم ژنتیک و PSO استفاده شده و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از PSO و ژنتیک مقایسه شده است.


فایل شبیه سازی شامل جایابی و تعیین ظرفبت بهینه منابع DG با استفاده از الگوریتم ژنتیک روی شبکه 33 باسه IEEE می باشد.که 3 منبع DG توسط الگوریتم ژنتیک جایابی و تعیین ظرفیت می شود.

برای بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک خود متلب استفاده شده و الگوریتم ژنتیک کد نویسی نشده است.

  • نسترن شریفی
Impedance Matching in Photovoltaic Systems Using Cascaded Boost Converters and Sliding-Mode Control

سال انتشار : 2015
نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZINES
تعداد صفحات : 15

  • نسترن شریفی

New Control of PV Solar Farm as STATCOM (PV-STATCOM) for Increasing Grid Power Transmission Limits During Night and Day


سال انتشار : 2015

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZINES

تعداد صفحات : 9


  • نسترن شریفی

An Adaptive ZVS Full Bridge DC-DC Converter with Reduced Conduction Losses and Frequency Variation Range


سال انتشار : 2015

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZINES

تعداد صفحات : 11


  • نسترن شریفی

A Multifunction Control Strategy for the Stable Operation of DG Units in Smart Grids


سال انتشار : 2015

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZINES

تعداد صفحات : 10


  • نسترن شریفی

Multi-Objective Optimization and Design of Photovoltaic-Wind Hybrid System for Community Smart DC Microgrid


سال انتشار : 2011

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZIENS

تعداد صفحات : 9


  • نسترن شریفی

Damping of Subsynchronous Resonance using SSSC with hysteresis current control


سال انتشار : 2014

نوع مقاله : IEEE CONFERENCE PUBLICATUION

تعداد صفحات : 5


  • نسترن شریفی

Step-by-Step Controller Design for LCL-Type Grid-Connected Inverter with Capacitor–Current-Feedback Active-Damping


سال انتشار : 2015

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZIENS

تعداد صفحات : 15


  • نسترن شریفی

Optimal Low Switching Frequency Pulsewidth Modulation of Nine-Level Cascade Inverter


سال انتشار : 2015

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZIENS

تعداد صفحات : 13


  • نسترن شریفی

New Optimal Pulsewidth Modulation for Single DC-Link Dual Inverter fed Open-end Stator Winding Induction Motor Drive


سال انتشار : 2015

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZIENS

تعداد صفحات : 8


  • نسترن شریفی