دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

دانلود پروژه دانشجویی برق

دانلود رایگان پروژه دانشجویی و سفارش پروژه

۴۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

An Adaptive ZVS Full Bridge DC-DC Converter with Reduced Conduction Losses and Frequency Variation Range


سال انتشار : 2015

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZINES

تعداد صفحات : 11


  • نسترن شریفی

دانلود آموزش پخش بار شبکه شعاعی به روش پسرو - پیشرو در حضور منابع تولید پراکنده  PV( ولتاژ- توان اکتیو ثابت) و PQ (توان اکتیو - راکتیو ثابت) به همراه کد نویسی در محیط متلب

در این آموزش ابتدا پخش بار پسرو - پیشرو به روش جمع توانی بررسی میشود. سپس منابع تولید پراکنده وارد مساله شده و نحوه ی مدل سازی منایع تولید پراکنده PQ و PV آموزش داده می شود. سپس پخش بار در محیط متلب کدنویسی شده و برنامه توضیح داده می شود.

در مثال بررسی شده ، 3 واحد DG وارد شبکه میشوند و در باس های 11 و29 و 30 قرار می گیرند. واحد های DG قرار گرفته در باس های 11 و29 به صورت PV کنترل میشوند و DG قرار گرفته شده در باس 30 به صورت PQ می باشد.


  • نسترن شریفی

A Multifunction Control Strategy for the Stable Operation of DG Units in Smart Grids


سال انتشار : 2015

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZINES

تعداد صفحات : 10


  • نسترن شریفی

دانلود شبیه سازی اینورتر سه فاز PWM متصل به شبکه به همراه کنترل کننده PI جهت کنترل توان اکتیو


در این شبیه سازی یک اینورتر سه فاز یه شبکه متصل شده و یه شبکه توان اکتیو تزریق میکند.

جهت کنترل توان اکتیو تزریقی توسط اینورتر از کنتزل کننده PI استفاده شده است.ضرایب P و I به دلیل غیر خطی بودن سیستم به وسیله آزمون و خطا تعیین شده است.


PI

  • نسترن شریفی

دانلود شبیه سازی اینورتر سه فاز با مدولاسیون پهنای پالس سینوسی- 3phase PWM inverterspwm-3phase-invertespwm


  • نسترن شریفی

Multi-Objective Optimization and Design of Photovoltaic-Wind Hybrid System for Community Smart DC Microgrid


سال انتشار : 2011

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZIENS

تعداد صفحات : 9


  • نسترن شریفی

Damping of Subsynchronous Resonance using SSSC with hysteresis current control


سال انتشار : 2014

نوع مقاله : IEEE CONFERENCE PUBLICATUION

تعداد صفحات : 5


  • نسترن شریفی

Step-by-Step Controller Design for LCL-Type Grid-Connected Inverter with Capacitor–Current-Feedback Active-Damping


سال انتشار : 2015

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZIENS

تعداد صفحات : 15


  • نسترن شریفی

Optimal Low Switching Frequency Pulsewidth Modulation of Nine-Level Cascade Inverter


سال انتشار : 2015

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZIENS

تعداد صفحات : 13


  • نسترن شریفی

New Optimal Pulsewidth Modulation for Single DC-Link Dual Inverter fed Open-end Stator Winding Induction Motor Drive


سال انتشار : 2015

نوع مقاله : IEEE JOURNALS & MAGAZIENS

تعداد صفحات : 8


  • نسترن شریفی